REGULAMIN PROGRAMU CERTYFIKACYJNEGO GETRESPONSE


Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki Programu Certyfikacyjnego GetResponse (dalej: „Program”).
 2. Program jest organizowany przez spółkę GetResponse S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000942075, NIP: 9581468984, REGON: 192998251, o kapitale zakładowym w wysokości: 5,559,840 zł wpłaconym w całości (dalej: Organizator, GetResponse).
 3. Program Certyfikacyjny GetResponse oferuje swoim uczestnikom wzięcie udziału w serii edukacyjnych kursów online, dostępnych na stronie: www.certyfikacja.getresponse.pl oraz uzyskanie statusu certyfikowanego eksperta w dziedzinie email marketingu, marketing automation, content marketingu oraz landing pages.
 4. W ramach Programu, GetResponse oferuje następujące kursy edukacyjne: Email Marketing, Marketing Automation, Content Marketing, Landing Pages i Optymalizacja Konwersji. Kursy są dostępne w języku polskim (nagrania video w języku angielskim będą udostępniane uczestnikom z polskimi napisami).
 5. Program jest skierowany do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniających inne wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
 6. Program jest przeznaczony dla osób, których uczestnictwo w Programie pozostaje w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Uczestnictwo w Programie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.


Uczestnictwo w Programie

 1. Aby wziąć udział w Programie należy zarejestrować się na stronie www.certyfikacja.getresponse.pl oraz uiścić stosowną opłatę za wybrany przez siebie kurs.
 2. Cena za każdy kurs oferowany przez GetResponse w ramach Programu wynosi: 600 zł (słownie: sześćset złotych) + podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień dokonania opłaty.
 3. W celu dokonania rejestracji należy założyć indywidualne konto oraz podać następujące dane: imię, nazwisko oraz adres email.
 4. Po dokonaniu rejestracji uczestnik otrzymuje potwierdzającą wiadomość email w celu dokonania aktywacji swojego konta.


Certyfikacja

 1. W celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego ukończenie wybranego kursu, należy odbyć cały kurs oraz uzyskać pozytywny wynik z egzaminu końcowego.
 2. Aby zdać egzamin końcowy należy uzyskać minimum 70% możliwych do zdobycia punktów.
 3. Do egzaminu końcowego każdy z uczestników może przystąpić tylko raz.
 4. Negatywny wynik z egzaminu końcowego skutkuje koniecznością ponownej rejestracji uczestnictwa w wybranym kursie na stronie: www.certyfikacja.getresponse.pl w celu powtórnego przystąpienia do egzaminu i uzyskania stosownego certyfikatu.
 5. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego wybrany kurs uprawnia uczestnika do otrzymania Certyfikatu. Certyfikat zostanie przekazany uczestnikowi drogą mailową, na wskazany w procesie rejestracji adres email.


Własność intelektualna

 1. Wszelkie edukacyjne treści udostępniane w ramach Programu, włączając różnego rodzaju informacje, dane, loga, znaki, grafiki, obrazy, nagrania audio i video, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Treści”) są i pozostaną wyłączną własnością GetResponse.
 2. Uczestnicy zobowiązani są nie wykorzystywać udostępnionych im w ramach kursów Treści w jakikolwiek inny sposób poza korzystaniem z Treści w osobistych celach edukacyjnych.
 3. Uczestnictwo w Programie uprawnia uczestnika do informowania o uzyskanej w ramach Programu certyfikacji w komunikacji marketingowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą. Udział w Programie nie oznacza uzyskania jakichkolwiek innych praw, w szczególności praw autorskich, pokrewnych, licencji, praw do znaków towarowych, koncepcji i pozostałych praw własności intelektualnej.
 4. Uczestnicy zobowiązani są powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia praw GetResponse, w tym praw własności intelektualnej, w szczególności nie dokonywać jakichkolwiek zmian w Treściach, oznaczeniach handlowych GetResponse, nie używać takich oznaczeń w sposób wprowadzający w błąd odbiorców, w sposób sugerujący, że GetResponse wspiera czy też sponsoruje prowadzoną przez uczestnika działalność, jak również w jakikolwiek inny sposób, który mógłby szkodliwie oddziaływać na renomę GetResponse, prowadzoną przez GetResponse działalność gospodarczą, czy też naruszać obowiązujące przepisy prawne.
 5. Uczestnicy zobowiązani są powstrzymać się od używania, w swojej komunikacji marketingowej i promocyjnej, zwrotów czy określeń, które mogłyby sugerować istnienie jakichkolwiek powiązań z GetResponse, w szczególności współpracę w charakterze naszego strategicznego, wyłącznego czy preferowanego partnera biznesowego.


Wyłączenia, ograniczenie odpowiedzialności

 1. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, GetResponse nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za związane z lub wynikające z uczestnictwa w Programie szkody bezpośrednie, pośrednie, utracone korzyści.
 2. Przystępując do udziału w Programie uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Organizatora, jego pracowników, dyrektorów, menadżerów, współpracowników, reprezentantów z wszelkiej odpowiedzialności za szkody, roszczenia, koszty, wydatki powstałe po stronie Organizatora lub wskazanych powyżej osób, a wynikające (bezpośrednio lub pośrednio) z naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawnych.

Dane osobowe

 1. Dane osobowe uczestników (imię, nazwisko, adres email, informacje niezbędne do procesowania płatności) podane w ramach zgłoszenia uczestnictwa w Programie będą przetwarzane przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu, w tym w szczególności na potrzeby rejestracji, dostarczenia certyfikatów i materiałów szkoleniowych, rozpatrzenia ewentualnych pytań bądź zastrzeżeń dotyczących udziału w Programie.
 2. Dane osobowe uczestników, w zakresie wskazanym w ust. 1, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 3. Jeśli uczestnik wyrazi zgodę, jego dane osobowe (adres email) będą również przetwarzane w celu otrzymywania od Organizatora wiadomości marketingowych i promocyjnych, w tym w celu profilowania zainteresowań uczestnika. W tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach wskazanych w ust. 1 przez okres niezbędny do ich realizacji. W zakresie wskazanym w ust. 3 dane osobowe uczestnika będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 5. Każdy uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 6. W zakresie wskazanym w ust. 1 podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
 7. Dane osobowe Zawodników będą przetwarzane w sposób zgodny z postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa, w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tych ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 8. Wszelkie pytania lub zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą zostać zgłoszone do Inspektora Ochrony Danych Organizatora – Mariannę Koźlicką:
  • poprzez formularz kontaktowy dostępny tutaj;
  • pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, GetResponse S.A., Al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk

Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany zasad bądź zakończenia Programu w każdym czasie z jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez konieczności dodatkowego zawiadamiania uczestników. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie: www.certyfikacja.getresponse.pl. Zachęcamy do systematycznej weryfikacji treści Regulaminu. Kontynuacja uczestnictwa w Programie oznacza akceptację wszelkich zmian Regulaminu wprowadzonych w tym okresie.
 3. Jakiekolwiek zapytania lub uwagi dotyczące Programu mogą być zgłaszane poprzez formularz kontaktowy dostępny tutaj.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa. Wszelkie spory wynikłe w związku z uczestnictwem w Programie będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby GetResponse.